Disclaimer voor www.posdijk.nldisclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.posdijk.nl. Deze is beschikbaar gesteld door Know How to Grow. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden. En deze te hebben aanvaard.

Disclaimer t.a.v. intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Dit zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier commercieel gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Op deze website staan tekst, foto- en videomateriaal en andere materialen. Hergebruik hiervan is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Know How to Grow niet toegestaan. Het intellectueel eigendom berust bij Know How to Grow.

Disclaimer t.a.v. juistheid

Indien van toepassing:

Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Desondanks kunnen er fouten ontstaan. Zij vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Know How to Grow te mogen claimen of te veronderstellen.

Know How to Grow streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht de informatie van of de inhoud op deze website verouderd, onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen.  Dit zonder enige voorafgaande mededeling.

Hyperlinks

Know How to Grow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat, waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

E-mail

Know How to Grow garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd. Door zonder encryptie en wachtwoordbeveiliging per e-mail met Know How to Grow te corresponderen, accepteert u dit risico.

Wijzigingen in disclaimer

U vindt de meest recente versie van de disclaimer van www.posdijk.nl op deze pagina.

Contact

Heeft u vragen over deze disclaimer. Of wilt u fouten of onjuistheden kenbaar maken? Neem dan contact op!

Jan Posdijk
06-51284602
jan@posdijk.nl 
LinkedIn

Of reageer via het contactformulier.